კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

სესხის გამცემი სუბიექტი (სგს)

სესხის გამცემ სუბიექტად (სგს) რეგისტრაციის ვალდებულება გააჩნიათ პირებს, რომელთა მიმართაც სასესხო დავალიანება 20-ზე მეტი ფიზიკურ პირს აქვს და, იმავდროულად, არ გააჩნია ამ მენიუში აღნიშნული რომელიმე ფინანსური ორგანიზაციის სტატუსი.

სგს-ს რეგისტრაცია და საქმიანობის სფერო დარეგულირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ სგს-ს საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რეგულაციები ისეთი მკაცრი არაა, როგორც კომერციული ბანკებისა და მისო-ების შემთხვევაში.

სგს-დ რეგისტრაციის ვალდებულება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით მოქმედია 2019 წლის 1-ლი იანვრიდან.

სგს-ს უფლება აქვს განახორციელოს შემდეგი საქმიანობა:

  • გასცეს სესხი;
  • განახორციელოს სესხის ამოღებისთვის საჭირო ქმედებები;
  • დამატებითი ნებართვის მიღების შემთხვევაში, შეუძლია აწარმოოს ვალუტის გაცვლასთან დაკავშირებული ოპერაციები;
  • დამატებითი ნებართვის მიღების შემთხვევაში შეუძლია განახორციელოს საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის აგენტის ფუნქცია.

თუ სგს-სთან თანმშრომლობას გადაწყვეტთ,  უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი:

მაღალი საპროცენტო განაკვეთი

მასშტაბიდან გამომდინარე, სგს-ს ძირითადად არ აქვს დაბალპროცენტიანი სესხის გაცემის რესურსი. შესაბამისად სხვა ფინანსურ ორგანიზაციებთან შედარებით უფრო ძვირი სასესხო პროდუქტის შეთავაზებას უნდა ელოდოთ.

პროცედურების სიმარტივე

სესხის გაცემის პროცედურა სგს-ში, როგორც წესი, უფრო მარტივია.

ფინანსური პროდუქტების სიმწირე

სგს-ში საკრედიტო პროდუქტების საკმაოდ მწირი არჩევანია. მაგალითად, ე.წ. „ლომბარდები“, რომლებიც სწორედ სესხის გამცემი სუბიექტების სტატუსით ფუნქციონირებენ, სესხების გაცემას უმეტესად მხოლოდ ძვირფასი ქვებისა და ლითონების, ასევე, ტექნიკის უზრუნველყოფით გასცემენ.