კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

სავალდებულო და ნებაყოფლობითი დაზღვევა

იმის მიხედვით, თუ როგორ და ვინ განსაზღვრავს დაზღვევის საჭიროებას და პირობებს, განასხვავებენ 2 ტიპის დაზღვევას: ნებაყოფლობითს და სავალდებლოს.

ნებაყოფლობითი დაზღვევა

ნებაყოფლობითი დაზღვევის შემთხვევაში სადაზღვევო პირობები, რისკები, გამონაკლისები და განხორციელების წესი განისაზღვრება თქვენსა და მზღვეველს შორის ურთიერთშეთანხმებით.

სავალდებულო დაზღვევა

სავალდებულო დაზღვევის შემთხვევაში სადაზღვევო პირობები, რისკები, გამონაკლისები და განხორციელების წესი განსაზღვრულია კანონმდებლობით და დაზღვევის ხელშეკრულება უნდა დაიდოს ამ პირობებით.

საქართველოში მოქმედი სავალდებულო დაზღვევის ნუსხას კანონმდებლობა განსაზღვრავს. ქვემოთ მოცემულ ჩამოსაშლელ მენიუში შეგიძლიათ იხილოთ იმ ნორმატიული დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომლებიც განსაზღვრავენ ამა თუ იმ ტიპის სავალდებულო დაზღვევას.

სავალდებულო დაზღვევის საკანონმდებლო ნუსხა:

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი

საქართველოს კანონი "ნოტარიატის შესახებ"; იუსტიციის მინისტრის ბრძანება " ნოტარიუსთა სავალდებულო პროფესიული დაზღვევის არსებითი პირობებისა და სადაზღვევო თანხის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ "(1)

საქართველოს კანონი "ნოტარიატის შესახებ"; იუსტიციის მინისტრის ბრძანება " ნოტარიუსთა სავალდებულო პროფესიული დაზღვევის არსებითი პირობებისა და სადაზღვევო თანხის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ "(2)

 საქართველოს კანონი " სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ"; იუსტიციის მინისტრის ბრძანება " კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ" (1)

საქართველოს კანონი " სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ"; იუსტიციის მინისტრის ბრძანება " კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ" (2)

საქართველოს კანონი "საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შესახებ"

მთავრობის დადგენილება "მასობრივი თავშეყრის ობიექტების  განსაზღვრისა და  მათი მფლობელების მიერ მესამე პირების წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის წესისა და პირობების დადგენის შესახებ" 

საქართველოს კანონი "სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ"

საქართველოს კანონი "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი" ; მთავრობის დადგენილება "მომეტებული ტექნიკური საფრთხის  შემცველი ობიექტის უსაფრთხოების  პერიოდული ინსპექტირების განმახორციელებელი  აკრედიტირებული  ინსპექტირების ორგანოების პასუხისმგებლობის დაზღვევისათვის სადაზღვევო კომპანიების შერჩევის კრიტერიუმებისა და დაზღვევის წესის დამტკიცების თაობაზე"(1)

 საქართველოს კანონი "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი" ; მთავრობის დადგენილება "მომეტებული ტექნიკური საფრთხის  შემცველი ობიექტის უსაფრთხოების  პერიოდული ინსპექტირების განმახორციელებელი  აკრედიტირებული  ინსპექტირების ორგანოების პასუხისმგებლობის დაზღვევისათვის სადაზღვევო კომპანიების შერჩევის კრიტერიუმებისა და დაზღვევის წესის დამტკიცების თაობაზე"(2)

საქართველოს კანონი "არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ" ; სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება  "საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომამისჯილის სათანადო სახის დაზღვევით უზრუნველყოფის წესისა და პირობების დადგენის თაობაზე" (1)

საქართველოს კანონი "არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ" ; სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება  "საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომამისჯილის სათანადო სახის დაზღვევით უზრუნველყოფის წესისა და პირობების დადგენის თაობაზე" (2)

საქართველოს კანონი "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" ; ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება "აუდიტორის/აუდიტორული(აუდიტური)ფირმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსებითი პირობების და სადაზღვევო თანხის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ" (1) 

საქართველოს კანონი "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" ; ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება "აუდიტორის/აუდიტორული(აუდიტური)ფირმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსებითი პირობების და სადაზღვევო თანხის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ" (2)

შეთანხმება "ერთიანი საჰაერო სივცრის შესახებ საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის";  საქართველოს კანონი "საქართველოს საჰაერო კოდექსი"; სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება "საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის/საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის წესის დამტკიცების შესახებ"(1)

შეთანხმება "ერთიანი საჰაერო სივცრის შესახებ საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის";  საქართველოს კანონი "საქართველოს საჰაერო კოდექსი"; სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება "საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის/საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის წესის დამტკიცების შესახებ"(2)

შეთანხმება "ერთიანი საჰაერო სივცრის შესახებ საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის";  საქართველოს კანონი "საქართველოს საჰაერო კოდექსი"; სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება "საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის/საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის წესის დამტკიცების შესახებ"(3)

საქართველოს კანონი "საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის კომპენსაციიის შესახებ"

საქართველოს კანონი "ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ " 

საქართველოს კანონი "საქართველოს საზღვაო კოდექსი "

საქართველოს კანონი "კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ" 

საქართველოს კანონი "სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ", მთავრობის დადგენილება "სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ"(1)

საქართველოს კანონი "სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ", მთავრობის დადგენილება "სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ"(2)

საქართველოს კანონი "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ";  ფინანსთა მინისტრის ბრძანება "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა ოჯახის წევრების სახელმწიფო დაზღვევასთან დაკავშირებული საკითხების განსაზღვრის შესახებ"(1)

საქართველოს კანონი "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ";  ფინანსთა მინისტრის ბრძანება "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა ოჯახის წევრების სახელმწიფო დაზღვევასთან დაკავშირებული საკითხების განსაზღვრის შესახებ"(2)

საქართველოს კანონი "საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ", მთავრობის დადგენილება "საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ"(1) 

საქართველოს კანონი "საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ", მთავრობის დადგენილება "საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ"(2)

საქართველოს ორგანული კანონი "საერთო სასამართლოების შესახებ"

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება "ბირთვული ობიექტების სანიტარულ-ჰიგიენური პასპორტების შესახებ"

საქართველოს კანონი "საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების  ოჯახის წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ"

საქართველოს კანონი "დიპლომატიური სამსახურის შესახებ"; ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება "კომერციული ატაშეს თანამდებობრივი სარგოს, შენახვის ხარჯების , მის მიერ  სამსახურის გავლის, გამოწვევის, მისი და მისი ოჯახის წევრების დაზღვევის, სოციალური დაცვის წესებისა და გარანტიების დამტკიცების შესახებ" (1)

საქართველოს კანონი "დიპლომატიური სამსახურის შესახებ"; ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება "კომერციული ატაშეს თანამდებობრივი სარგოს, შენახვის ხარჯების , მის მიერ  სამსახურის გავლის, გამოწვევის, მისი და მისი ოჯახის წევრების დაზღვევის, სოციალური დაცვის წესებისა და გარანტიების დამტკიცების შესახებ" (2)

საქართველოს კანონი "ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ"

საქართველოს კანონი "პოლიციის შესახებ" ; შსს მინისტრის ბრძანება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ"(1)

საქართველოს კანონი "პოლიციის შესახებ" ; შსს მინისტრის ბრძანება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ" (2)

საქართველოს კანონი "დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ"

საქართველოს კანონი "საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის კომპენსაციის შესახებ"

საქართველოს ორგანული კანონი "შრომის უსაფრთოხების შესახებ"

საქართველოს კანონი "ადვოკატთა შესახებ"