კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ობლიგაციაში ინვესტირება

ობლიგაციის შესყიდვის შემდეგ ინვესტორები, უმეტეს შემთხვევაში, გარკვეული პერიოდულობით იღებენ შემოსავალს ობლიგაციიდან კუპონის სახით, რომლის ოდენობას განსაზღვრავს კუპონის განაკვეთი და ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება. ხოლო ობლიგაციის დაფარვის თარიღში ემიტენტი ობლიგაციას მთლიანად გამოისყიდის და ინვესტორს უკან დაუბრუნებს ობლიგაციის ნომინალურ ღირებულებას (ძირ თანხას). ობლიგაციაში ინვესტირების/ობლიგაციის შესყიდვის შემთხვევაში, ინვესტორი შემოსავალს იღებს 2 გზით:

1. კუპონი:

პერიოდული გადახდები, რომელიც დგინდება კუპონის განაკვეთსა და ნომინალური ღირებულებაზე დაფუძნებით. მაგალითად, თუ ობლიგაციის ღირებულება 1,000 ლარია, კუპონის განაკვეთი კი იხდის ფიქსირებულ 9%-ს მფლობელის მიერ მთელი წლის მანძილზე გადახდილი კუპონის ოდენობა უდრის 1000*9%=90 ლარს წლიურად ხოლო ნახევარწლიურად ინვესტორი მიიღებს 90*(12/6)=90/2=45 ლარს;

2. მოგება კაპიტალზე:

იმ შემთხვევაში თუ ინვესტორი გაყიდის ობლიგაციას მის ნომინალურ ღირებულებაზე (ძირ თანხაზე) მეტად. გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ობლიგაციის ღირებულება შესაძლოა იცვლებოდეს იმის და მიუხედავად, კუპონის განაკვეთი ფიქსირებულია, თუ ცვლადი.