კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

საკრედიტო ისტორია

საფინანსო ინსტიტუტთან ბიზნესის სასესხო ურთიერთობის შედეგად იქმნება მისი საკრედიტო ისტორია . საკრედიტო ისტორია მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას ბიზნესის მიერ აღებული სესხებისა და მათი დაფარვის შესახებ. ეს ისტორია საფინანსო ინსტიტუტს უქმნის წარმოდგენას იმის თაობაზე, თუ რამდენად პასუხისმგებლიანი მსესხებელია მეწარმე. რაც უფრო დროულად ფარავდა მეწარმე წარსულში ვალდებულებებს, მით უფრო დიდი ნდობით ისარგებლებს ის ფინანსური ორგანიზაციის მხრიდან და მით უფრო იზრდება ალბათობა, რომ მან დაფინანსება მიიღოს მარტივად და მოსახერხებელი პირობებით; ხოლო თუ  მეწარმე წარსულში დაგვიანებით ფარავდა ვალდებულებებს, ამან შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს შემოთავაზებული სესხის პირობებზე (მაგ., შესაძლებელია საპროცენტო განაკვეთი იყოს საკმაოდ მაღალი, ან მოთხოვნილ იქნას დამატებითი უზრუნველყოფა), ზოგიერთ შემთხვევაში კი სესხის გაცემაზე უარის თქმის მიზეზიც გახდეს.

მიმდინარე ეტაპზე საქართველოში ფუნქციონირებს ერთი საკრედიტო-საინფორმაციო ბიურო, რომლის მონაცემთა ბაზაშიც თავს იყრის სესხის გამცემი ორგანიზაციებიდან მიღებული ინფორმაცია თითოეული მსესხებლის მიერ აღებული სესხებისა და მათი დაფარვის შესახებ, რაც მსესხებლის საკრედიტო ისტორიას ქმნის. სესხის გამცემი ორგანიზაციები ამოწმებენ ამ ბაზას სესხის გაცემამდე და მის საფუძველზე ადგენენ, რამდენად პასუხისმგებლობით ფარავდა მსესხებელი ვალდებულებებს წარსულში; ასევე, აქვს თუ არა მიმდინარე სესხები და როგორ იხდის მათ. ფინანსური ინსტიტუტები ამ ინფორმაციას იყენებენ სესხის დამტკიცების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, ასევე სესხის მონიტორინგის პროცესში. როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ მათი ვალდებულებების შესახებ საკრედიტო-საინფორმაციო ბიუროში დაცული ინფორმაცია.

მეტი ინფორმაცია საკრედიტო-საინფორმაციო ბიუროს და მასში დაცული ინფორმაციის შესახებ იხილეთ აქ.