კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ თქვენს საკრედიტო რეპორტში უზუსტობაა?

შესაძლოა, თქვენი საკრედიტო რეპორტის  გადამოწმებისას აღმოაჩინოთ, რომ ასახული ინფორმაცია არაზუსტი ან არასრულია, მაგალითად, არასრულადაა ასახული სესხების რაოდენობა, არასწორადაა მითითებული მიმდინარე სესხის ნაშთი მითითებული თარიღისთვის და სხვა.

ასეთ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ:

თუ თქვენს საკრედიტო ანგარიშში ასახული ინფორმაცია არაზუსტია, მცდარია, ან არასწორადაა გადმოცემული, მისი გასწორების, შეცვლის ან წაშლის მოთხოვნით შეგიძლიათ წერილობით  მიმართოთ კრედიტინფოს. ინფორმაციის შესწორება-წაშლის მოთხოვნით იმ ორგანიზაციასაც შეუძლია მიმართოს კრედიტინფოს, რომელმაც ეს ინფორმაცია გადასცა მას. თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ წაშლას მხოლოდ შეცდომით, ან არაკანონიერად  გადმოგზავნილი ინფორმაცია ექვემდებარება და არა არასასურველი ინფორმაცია. როდესაც დააფიქსირებთ საჩივარს, საკრედიტო ბიურო გამოიკვლევს შეცდომის შინაარსს და დაუკავშირდება იმ ორგანიზაციას, რომელმაც არაზუსტი ინფორმაცია მიაწოდა მას. თუ დადასტურდება, რომ თქვენს საკრედიტო რეპორტში (ანგარიშში) ინფორმაცია შეცდომით არის შეტანილი, ინფორმაციის მიმწოდებელი ორგანიზაცია არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა შეასწორებს ამ ინფორმაციას და  მიაწვდის კრედიტინფოს, ხოლო კრედიტინფო არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა, ასახავს ცვლილებას და შეგატყობინებთ ამის შესახებ.