კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

სალომბარდე სესხი

რა არის სალომბარდე სესხი?

სალომბარდე სესხების შემთხვევაში სესხის აღება ხდება სხვადასხვა, ადვილად რეალიზებადი, მოძრავი ქონების - ძირითადად, ძვირფასი ქვების/ლითონების ან ავტომობილების უზრუნველყოფით, მსესხებლის გადახდისუნარიანობის შესწავლის გარეშე და გაცემული თანხის უკან დაბრუნების ერთ-ერთ გარანტს სწორედ აღნიშნული ქონება წარმოადგენს - სესხის გადაუხდელობის შემთხვევაში კრედიტორი მარტივად მოახდენს მის რეალიზებას და არსებული სასესხო დავალიანების დაფარვას. ამიტომ, ხშირად, სალომბარდე სესხების შემთხვევაში ფორმდება ე.წ. მფლობელობითი გირავნობის ხელშეკრულებები, რომლის პირობებითაც უზრუნველყოფაში წარმოდგენილი ნივთები სესხის სრულ დაფარვამდე კრედიტორის მფლობელობაში რჩება. თუმცა, ბაზარზე გვხვდება ავტოლომბარდის ისეთი ტიპებიც, როცა მსესხებელს ავტომობილით სარგებლობის უფლება უნარჩუნდება.

რა უნდა გაითვალისწინოთ სალომბარდე სესხის აღებამდე?

სალომბარდე სესხის მთავარი უპირატესობა მისი აღების სიმარტივეა. თუმცა, ამ ტიპის სესხები, როგორც წესი, სხვა სესხებთან შედარებით ძვირია. ამასთან, თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, მაღალია უზრუნველყოფაში წარმოდგენილი ქონების სწრაფად დაკარგვის რისკი. 

ბაზარზე სასესხო პროდუქტების დიდი არჩევანი არსებობს. მართალია, ამ მენიუში სესხის ყველაზე ხშირად გავრცელებული თითქმის ყველა ტიპი აღვწერეთ, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ  იდენტური ტიპის სესხები სხვადასხვა საკრედიტო ორგანიზაციის მხრიდან განსხვავებული პირობებით შეიძლება იყოს შემოთავაზებული. ამიტომ, არჩევანის გასაკეთებლად მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, რამდენიმე ალტერნატივის მოძიება და, მეორე მხრივ, თქვენზე მორგებული პირობების  მქონე სესხის შერჩევა.