კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

სასარგებლო ბმულები

ნორმატიული აქტები:

 • ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესი - https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5117792?publication=0
 • სამოქალაქო კოდექსი - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702
 • კანონი ეროვნული ბანკის შესახებ - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/101044
 • კანონი კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ - https://matsne.gov.ge/document/view/32962
 • კანონი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ -https://matsne.gov.ge/ka/document/view/24328
 • კანონი საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1673253
 • საგადახდო მომსახურების განხორციელებისას მომხმარებლისთვის აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდების წესი დამტკიცების შესახებ - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3148507
 • საქართველოს ტერიტორიაზე საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსათვის ინფორმაციის მიწოდების, საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს ბაზაში ინფორმაციის აღრიცხვის და ხელმისაწვდომობის წესის დამტკიცების თაობაზე - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4312592
 • სესხის გამცემი სუბიექტის საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის, რეგისტრაციის გაუქმებისა და რეგულირების წესი - https://matsne.gov.ge/document/view/4334433
 • მზღვეველის მიერ სადაზღვევო მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ ინსტრუქცია - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3630728

 • ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეგისტრაციისა და რეგულირების წესი - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4081097
 • კანონი არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების შესახებ - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1894

საზედამხედველო სუბიექტების ჩამონათვალი:

 • კომერციული ბანკები - https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=403
 • მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, საკრედიტო კავშირები, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები და სესხის გამცემი სუბიექტები - https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=529

 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვა

https://www.nbg.gov.ge/cp/

 

საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო

 

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო

http://diagency.ge/ka

 

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სააგენტო

http://insurance.gov.ge/