კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ტერმინთა განმარტებები

დაზღვევის პროდუქტებთან დაკავშირებით ბევრ სპეციფიურ ტერმინს შეხვდებით. ამ გვერდზე თავმოყრილია იმ ძირითად ტერმინთა განმარტებები, რომლებიც ხშირად შეგხვდებათ ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე არსებული შემოთავაზებების გაცნობისას.

 • დაზღვევა - ურთიერთობა, რომელიც მყარდება მომხმარებლის პირადი ან ქონებრივი ინტერესების დასაცავად სადაზღვევო პრემიის გადახდის სანაცვლოდ;
 • მზღვეველი - სადაზღვევო ორგანიზაცია;
 • დამზღვევი - პირი, რომელმაც შეიძინა დაზღვევა;
 • დაზღვეული - პირი, რომელიც  დაზღვეულია. დამზღვევი და დაზღვეული ერთი და იგივე პირია, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული;   
 • მოსარგებლე – პირი, რომელიც უფლებამოსილია მიიღოს სადაზღვევო ანაზღაურება;
 • დაზღვევის აგენტი – პირი, რომელიც მზღვეველის სახელით სთავაზობს მომხმარებლებს დაზღვევას; 
 • სადაზღვევო ბროკერი - პირი, რომელიც რეგისტრირებულია კანონმდებლობის შესაბამისად და მოქმედებს მომხმარებლის ინტერესებიდან გამომდინარე. მოიძიებს დაინტერესებული პირზე მორგებულ სადაზღვევო პირობებს და ეხმარება მას არჩევანის გაკეთებაში;  
 • დაზღვევის ობიექტი – ქონებრივი ან პირადი ინტერესი, რომლის დაზღვევაც ხორციელდება;
 • სადაზღვევო რისკი - მოვლენა, რომელიც შეიცავს მისი დადგომის შესაძლებლობისა და შემთხვევითობის ნიშნებს და რომლის გამოც ხდება დაზღვევა;
 • სადაზღვევო პოლისი  - მზღვეველის მიერ გაცემული ხელმოწერილი საბუთი – მოწმობა დაზღვევის ხელშეკრულების დადების შესახებ. სადაზღვევო პოლისში მიეთითება დაზღვევის კონკრეტული მონაცემები    (დამზღვევი, დაზღვეული, სადაზღვევო თანხა პრემია და სხვა.); 
 • სადაზღვევო პრემია - თანხა, რომელსაც იხდის ან უნდა გადაიხადოს დამზღვევმა დაზღვევაში. სადაზღვევო პრემიის ოდენობა და გადახდის წესი მითითებულია სადაზღვევო პოლისში; 
 • სადაზღვევო თანხა - თანხის მაქსიმალური ოდენობა, რომელსაც სადაზღვევო კომპანია გადაუხდის დამზღვევს სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას;  
 • სადაზღვევო შემთხვევა – მოვლენა, რისთვისაც ხდება დაზღვევა და რომლის დადგომისას მზღვეველი   დაზღვეულს აუნაზღაურებს დამდგარ ზიანს;
 • სადაზღვევო ანაზღაურება – თანხა, რომელსაც მზღვეველი უხდის დამზღვევს სადაზღვევო შემთხვევის დადგომით გამოწვეული ზიანის ასანაზღაურებლად; 
 • ფრანშიზა – თანხის ის    ოდენობა, რომელსაც მზღვეველი არ ანაზღაურებს;
  • უპირობო ფრანშიზა - თანხა, რომელიც აკლდება ასანაზღაურებელ ოდენობას თითოეული სადაზღვევო შემთხვევის დროს. მზღვეველი არ გასცემს სადაზღვევო ანაზღაურებას თუ ზიანი ფრანშიზის ოდენობაზე ნაკლებია;
  • პირობითი ფრანშიზა - თანხა, რომლის ფარგლებშიც დამდგარი ზიანი თითოეული სადაზღვევო შემთხვევის დროს არ ანაზღაურდება, თუმცა, თუ ზიანმა გადააჭარბა პირობითი ფრანშიზის ოდენობას, მზღვეველი გასცემს სადაზღვევო ანაზღაურებას სრულად.