კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ახალი შორთკოდები

ტექსტების ვიზუალური მხარის გასაუმჯობესებლად, დამატებული უნდა იქნას მინიმუმ 5 შორთკოდი, ამასთან, არსებულ ტექსტურ შორთკოდებში უნდა დაემატოს ფონური ფერის მისათითებელი კომპონენტის ნაწილი. შორთკოდები შინაარსობრივად უნდა იძლეოდეს ფრაზის, ტექსტი სააკვანძო საკითხის, ბმულების, რჩევა- მინიშნებების გამოკვეთის შესაძლებლობას. იხილეთ ვიზუალური მაგალითები(გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ მოცემული მაგალითები მხოლო

 

 

ტექსტების ვიზუალური მხარის გასაუმჯობესებლად, დამატებული უნდა იქნას მინიმუმ 5 შორთკოდი, ამასთან, არსებულ ტექსტურ შორთკოდებში უნდა დაემატოს ფონური ფერის კომპონენტის ნაწილი. შორთკოდები შინაარსობრივად უნდა იძლეოდეს ფრაზის, ტექსტი სააკვანძო საკითხის, ბმულების, რჩევა- მინიშნებების გამოკვეთის შესაძლებლობას. იხილეთ ვ

 

ტექსტების ვიზუალური მხარის გასაუმჯობესებლად, დამატებული უნდა იქნას მინიმუმ 5 შორთკოდი, ამასთან, არსებულ ტექსტურ შორთკოდებში უნდა დაემატოს ფონური ფერის მისათითებელი კომპონენტის ნაწილი.

მისათითებელი

 

წილი. შორთკოდები შინაარსობრივად უნ